1, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

ధర్మం అంటే

 
 
                     "ధర్మం" అనే "వ్యక్తిత్వం" కలిగిన( ధర్మ దేవత+ ధర్మాత్ముడు) ఆడ+ మగలను ఇతర వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఆడ+ మగలతో సంభోగం జరపడం ద్వారా మొదట వ్యక్తిత్వాలు "కలుషితం" కావడం అనేది మొదలైంది. పరాయీకరణ, దోపిడి, అసమానతలు మొదలైనవి తర్వాత అభివృద్ధి అయినాయి. కొత్తదనం కోసమో, దుర్భుద్ధితోనో కాలుష్యం అనేది మొదలైనా ఫలితం మాత్రం పరాయీకరణ, దోపిడీ, పీడనలే.
 
                ఈ సమస్త విశ్వం అంతా "దైవం" యొక్క రెండు "అస్థిత్వాలు" కలిగిన దేహం. ఆ దేహానికి "గుండె" లాంటిది "ధర్మం". ధర్మం యొక్క విధి ఏమంటే వ్యక్తిత్వాలను సక్రమంగా నడపడమే.
 
               సొంత జీవితంలో వ్యక్తి తన సొంత సామర్ధ్యాలతో జీవిస్తాడు. కాబట్టి వ్యక్తి ఎంత శ్రమించాడో దాని ఫలితం ఏమిటో ఆ వ్యక్తికి స్పష్టత ఉంటుంది. తన కర్మలకు తానే బాధ్యుడుగా ఉంటాడు. తోటి కుటుంబ సభ్యులతోనో, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతోనో పరస్పర సహకారం అనేది సరళంగా, స్పష్టంగా ఉండి వ్యక్తి వికాసానికీ, అభివృద్ధికీ ఏ ఆటంకం లేని స్థితి ఉంటుంది.
 
               బంధంలో వ్యక్తి బాధ్యత అనేది గందరగోళమయ్యి, ఏ చర్యకు, ఏ ఫలితానికి ఎవరు బాధ్యత వహించాలో తెలియని స్థితి ఏర్పడింది. అందుకే నేటి సమాజంలో జరిగే హింసలకుగానీ, ప్రకృతి వైపరిత్యాలకు గానీ మూల కారణం కనుగొనడం సమస్య నిర్మూలన చేయడం అనేది అసాధ్యంగా కనిపించి ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషించడం మొదలు పెడతాం. ప్రతి ప్రత్యామ్నాయ మార్గం కొత్త సమస్యల సృష్టికి నాందీ ప్రస్తావన అవుతుంది.