2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

సత్యం- ధర్మం -కాలం

  

                               "ఒకే వ్యక్తిత్వం కలిగిన స్త్రీ పురుషులు , ఒకరికొకరు పుట్టీ, జీవించి తమ వ్యక్తిత్వాన్ని ఏ మలినాలు అంటకుండా వికసింపజేసి,వూద్ధి చేసుకోవడం ధర్మం".


                    "ఇలా వికసింపజేసే పదార్ధమే ధర్మం". వ్యక్తిత్వానికి ఆధారమైన సత్య పదార్ధాలు(మూల పదార్ధాలు) ఒకే కాలంలో వ్యక్తిత్వపు సమస్త అస్థిత్వాలలో ఒకే వికాసం జరిగినపుడు అది పూర్తిగా ధర్మబద్ధమైన జీవితం అవుతుంది.

                                సత్యం- ధర్మం- కాలం అనే మూడు పదార్ధాలు ఒకే యూనిట్‍లోనివి. ఒకటి లేకుండా మిగిలిన రెండు ఉండవు. ఏదేని ఒక పదార్ధం యొక్క స్థితిపైన మిగిలిన రెండు పదార్ధాల స్థితిగతులు ఆధారపడి ఉంటాయి.


                             కాలం అనే నాణేనికి బొమ్మబొరుసుల్లాంటివి సత్యం, ధర్మం. ఒకరు ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తున్నారు అంటే వారికి సత్యం తెలుసు అని అర్థం. ప్రేమ, ఆనందం, ఆరోగ్యం, ఘర్షణ లేని, ద్వంద్వం లేని మనస్సులాంటి సుగుణాలన్నీ ఆ వ్యక్తిలో పరిమళిస్తున్నట్లు.