21, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

స్త్రీ కోసం యుద్ధాలు
                             స్త్రీ కోసం యుద్ధాలు జరిగాయి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఒక స్త్రీలో లేనిది మరో స్త్రీలో ఏముంటుంది? ప్రతీ స్త్రీకీ ఒకప్రత్యేకత ఉంటుందని ముందే చూసాం కదా! ఒక ( హోలీ ఫ్యామిలీ) కుటుంబానికి మూలమైన ప్రకృతి స్వరూపమైన అమ్మాయి కోసం యుద్ధం అంటే ఇప్పుడు, ఆ యుద్ధం వెనుక వాస్తవాన్ని సులభంగా గ్రహించగలం. ఆ అమ్మాయి, కేవలం ఆ అమ్మాయి కాదు. ఆమె ఒక శక్తి స్వరూపిణి అని. యుద్ధం చేసేవాడు కేవలం ఆ అమ్మాయి కోసం కాక, మహాశక్తి కోసం- తద్వారా ఆకుటుంబం మొత్తం తన ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం కోసం యుద్ధం జరిగింది అని మనం గ్రహించగలం.

                            ఆ అమ్మాయిని చేసుకోవడం వలన ఆ కుటుంబం, ఆ ఊరు  బాగుపడిందనో, నాశనం అయిపోయిందనో, లేదా పాప పుట్టడం, బాబు పుట్టడం వలన కూడా ఈ మార్పులు జరిగాయి వంటి  మాటలు సాధారణంగా వినే ఉంటారు కదా!

                ఇంత వివరం ఎందుకంటే సన్యాసికి అదనపు శక్తి సామర్ధ్యాలు ఎలా సమకూరుతాయో మనం గ్రహించడానికే.

                   అలా అదనపు శక్తి సామర్ధ్యాలు సంపాదించిన సన్యాసులు- ఉన్న దానిని వీలైనంత ధ్వంసం చేసి, కొత్త సృష్టులు మొదలు పెట్టారు. కొత్త విధానాలు, వ్యవస్థలు, రాజ్యాలు నిర్మించారు. నేటికీ వ్యవస్థలను శాసిస్తున్నది సన్యాసులే, మత సంస్థలే.