15, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

ధర్మ బద్ధమైన సమాజంలో ఏ ఆధిపత్యానికీ చోటు ఉండదు                         "బలము- శక్తి" సమాన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే "అదుపు" అనేది ఉంటుంది. మగవాడు బంధాలలో చిక్కుకోకుండా తప్పించుకోవడం ద్వారా, బంధాలలో ఉన్న మగవారిలో "అధిక శక్తి" ప్రవాహం అనేది యాంత్రికంగా జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో "స్త్రీ లక్షణాలు" సమాజంలో "ఆధిపత్య స్థానానికి" చేరుకున్నాయి.


                     మగవాడు తనవే అయిన ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమిటి అనేది గ్రహించలేని స్థితికి చేరిపోయాడు. జంతువులు, పక్షులు, చేపలు లాంటి జంతుస్థాయి బాధ్యతలు; పిల్లల్ని కనడం, పెంచడం, రక్షించడం లాంటివి మగలక్షణాలు కదా అనే స్థాయికి చేరిపోయాడు.


              ప్రస్తుత సమాజం పురుషాధిపత్య సమాజమనే భ్రమలో మగవారు బతుకుతున్నారు. నిజానికి ఇది ప్రకృతి, స్త్రీ ఆధిపత్య సమాజం. ధర్మ బద్ధమైన సమాజంలో ఏ ఆధిపత్యానికీ చోటు ఉండదు. ప్రకృతీ పురుషుల సమన్వయం మాత్రమే ఉంటుంది.  ఆధిపత్యం అనే పదార్ధానికి అధర్మమే ఆహారం, ఆశ్రయం.