23, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

మత వ్యాపార సంస్థలు                                ఏ సిద్ధాంతం అయినా ఒక మతంగా, ఒక వ్యవస్థగా నిలిచి అభివృద్ధి చెందడం అనేది మానవ అస్థిత్వం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా ఉంది? ఎలా ఉండాలి? అనే ప్రశ్నలకు అది ఇచ్చే జవాబులపై ఆధార పడి ఉంటుంది. తను చేసిన సూత్రీకరణలనే "సత్యమ"నీ, "అంతిమ గమ్య స్థానమ"నీ ప్రజలను నమ్మించగలగాలి.
                  అంటే వ్యక్తులు( ఆడ , మగ) ఎందుకు పుడుతున్నారు? ఎందుకు జీవిస్తున్నారు? ఎందుకు మరణిస్తున్నారు? మరణం తర్వాత ఏమిటీ? పుట్టూకకు ముందు ఏముంది? మరణం తర్వాత పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎలా జీవిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయి? జీవితం ఇలాగే ఉండడానికి కారణాలు ఏమిటీ? ఎందుకు? ఆరోగ్యం, ఆనందం ఎలా ఉంటాయి? ఎలా వస్తాయి? ఎలా పోతాయి లాంటి ప్రశ్నలకు సమాదానం  చెప్పగలగాలి? అప్పుడే అది ఒక మతంగానూ, మార్గంగానూ, ఒక జీవన విధానంగానూ ఆశ చూపి కొందరు ప్రజలను ఆకర్షించి తమ నిర్మాణంలో ఇముడ్చుకొనగలదు. 

                   ఈ ప్రక్రియ వలనే గతంలో, వర్తమానంలో అనేక సిద్ధాంతాలు ఆధారంగా మతాలు, మార్గాలు, జీవన విధానాలు, వ్యవస్థీకృతమై ఉన్నాయి. సిద్ధాంత ఆధారిత వ్యవస్థలు మా సిద్ధాంతమే సరియైనది, సత్యమైనది అని ప్రచారం చేసుకుంటూ , ఇతర సిద్ధాంతాలను వెక్కిరించుకుంటూ ప్రజలను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి.