14, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

సన్యాసం                                    బంధం యొక్కఫలాలు, దోపిడి, పీడన, కోరికలు, దుఃఖం, అనారోగ్యం మొదలైనవి వాటి నుండి తప్పించుకోవడానికి వ్యక్తి ఒక ఆయుధాన్ని కనిపెట్టాడు . అదే- "సన్యాసం."

                             పరాయి స్త్రీ, పురుషులతో లైంగిక సంపర్గం ద్వారా ఏర్పడే భౌతిక బంధం నుండి తప్పించుకొని, తమ అస్థిత్వాలను ఎంతో కొంత కాపాడుకోవడం అనే అవసరం సృష్టించిందే "సన్యాసం". మొదట మగవారే ఉన్న ఈ సన్యాస వ్యవస్థలోకి తరువాత స్త్రీలు కూడా వచ్చి చేరారు. ఈ సన్యాస వ్యవస్థ వెనుక అభివృద్ధి చెందిన ఇంకో చెడు ఏమంటే - వ్యక్తి యొక్క జీవిత కాలంలో అనేకులతో సెక్సు ద్వారా జీవితాన్ని పంచుకోవడం, తప్పుడు వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకోవడం.

                   పంచుకోవడం, పెంచుకోవడం అనే ఈ ప్రక్రియ ద్వారా "బుద్ధి, విచక్షణ" లాంటి "మగ లక్షణాలు" తీవ్ర స్థాయిలో క్షీణించడం మొదలైంది. అలాగే స్త్రీలలో కూడా ప్రేమ, ఆప్యాయత, తెలివి, ఙ్ఞాపక శక్తి లాంటివి క్షీణించడం మొదలైంది. ఎందుకంటే సామర్ధ్యానికి మించిన "శక్తి" , శక్తికి మించిన సామర్ధ్యం పరాయి వ్యక్తిత్వాల ద్వారా అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా వ్యక్తులు అదుపు తప్పి పోతారు. కలుషిత వ్యక్తిత్వాల, బంధాల ద్వారా స్వీయ నియంత్రణ కోల్పోవడం కూడా ఒక ఫలితం.