18, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

సన్యాసం దేనికీ పరిష్కారం కాదు                        ఈ భ్రమ తర్వాత సంసారం అనే బంధాలు ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా వ్యాపించింది. "సత్యం" ఎలాగూ బంధింపబడి; నిజమైన స్త్రీ, పురుష సమానత్వం సమాధి చేయబడింది. స్వభావంలో స్త్రీ ఆధిపత్య సమాజమైనా; మగవాడి చేతిలో దోపిడి, పీడనకు గురవుతున్న స్త్రీ కూడా ఈ అత్యున్నత భ్రమలో పోటీ పడుతున్నది. కొందరు అమ్మగార్లు తయారై దేవతలుగా పూజలందుకుంటున్నారు. 


                            అన్ని రకాల సన్యాస/ ఆశ్రమ వ్యవస్థలు, సిద్ధాంతాలు మానవుడి యొక్క సమస్య నుండి పలలయనం చిత్తగించిన పలాయన వాదాలే తప్ప ; సన్యాసం దేనికీ పరిష్కారం కాదు.

సన్యాసుల దగ్గర ఏదో ఉందని వెళుతున్న, భజన చేస్తున్న ప్రజల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవలిసింది ఏమీ లేదు.