6, జూన్ 2015, శనివారం

సత్యం తెలుసుకోవడం                    ఏ వ్యక్తి గానీ, వ్యక్తిత్వపు వ్యక్తులు గానీ విడిగా ఎన్నటికీ "సత్యం" తెలుసుకోలేరు.

ఎందుకంటే, వ్యక్తిగానీ, వ్యక్తిత్వపు జంటగానీ, తమ యూనిట్‍లో తామొక భాగం మాత్రమే. ఒక యూనిట్ ఒక కుటుంబంలో ఒక భాగం మాత్రమే.

              ఒక వ్యక్తి తెలుసుకొనే విషయం గానీ, అనుభవించే అనుభవంగానీ, సాధించే లక్ష్యం గానీ , ఏదైనా ఆ వ్యక్తి తన  యూనిట్, కుటుంబం యొక్క సహకారంతోనే క్రియలు చేస్తాడు.

    కాలుష్యమైనా, బంధమైనా, బంధ విమోచనమైనా మొదట ఒక వ్యక్తిద్వారానే ఆ కుటుంబం మొత్తానికి అనుభవంలోనికి వస్తుంది.

                        విశ్వగతి తప్పడానికి తప్పుడు మార్గంలో పడిన తొలి తప్పటడుగు వేసిన వ్యక్తి వెనుక తప్పుడు ఆలోచనలు కలిగిన వారెవరూ లేరు. అయినా విశ్వగతి తప్పిపోయింది. ఇప్పుడూ అందరూ ఆ తప్పుడు మార్గానికే అను-చరులుగా మారిపోయారు. స్వచ్చమైన సహజ సంబంధాలతో ప్రారంభమైన సృష్టిలో కాలుష్యం అనేది సహజ బంధాల ద్వారా విశ్వ వ్యాపితం అవుతుంది.