9, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

బంధం అనేది అధర్మం యొక్క సృష్టి.

                             డాక్టర్ (వైద్యుడు), ఇంజినీర్ లేకుండా "బంధం" అనేది సాధ్యం కాదు. ఎలాగంటే -

   
                          వ్యక్తి యొక్క సమగ్ర స్వరూపం నుండి వ్యక్తి యొక్క సాధనాలను, ( అవి ఎముకలు కావచ్చు, వస్తు సాధనాలు కావచ్చు, వేరేమైనా కావచ్చు). ఆ వ్యక్తి ఆమోదంతో గానీ, ఆ వ్యక్తికి  తెలియకుండా, రహస్యంగానైనా, ఆ వ్యక్తి నుండి తొలగించి, బంధానికి సిద్ధం చేసేవాడు వైద్యుడు. ఆ బంధాన్ని నిర్మించేవాడు ఇంజినీర్. ఈ ప్రక్రియ వ్యక్తి యొక్క సమగ్ర స్వరూపంలోని  ఏదేని అంశంతోనైనా సాధ్యం అవుతుంది.

                                ఇలా ముగ్గురి వ్యక్తుల అంశాలతోటి మొదటి "బంధం" మొదలయింది. ఈ బంధం కలుషిత వ్యక్తిత్వాల ద్వారానే ఏర్పడింది. జరుగుతోంది. బంధం అనేది "ధర్మ" విరుద్ధమైన అధర్మ ప్రక్రియ అన్నా ఇదే. బంధం అనేది అధర్మం యొక్క సృష్టి.