9, జూన్ 2015, మంగళవారం

ధర్మం యొక్క శక్తిఅసత్యంతో, అధర్మంగా తనను తాను మోసగించుకుంటూ ఇతరులను మోసగిస్తూ రాజీపడి బతకకూడదు అని నిర్ణయించుకొని వ్యక్తి ఇలా సంకల్పించుకోవాలి.

" నా గురించి సత్యం నాకు తెలియాలి".
"నేను ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి".

ఒక వ్యక్తి ఇలా సంక్ల్పించగానే మొదట ఆ వ్యక్తి "యూనిట్ సభ్యులు" తీవ్ర ఆందోళనకు దిగుతారు. మానసిక ఘర్షణగా గుర్తించే ఘర్షణకు దిగుతారు. ఆ వ్యక్తి చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తుల ద్వారా గొడవలకు, వాదనలకు దిగుతారు. అది కూడా అధర్మబద్ధంగా!

    మరేమీ పర్వాలేదు. అధర్మానికి కూడా ధర్మం నుండే శక్తి అండుతుంది. కాబట్టి వ్యక్తి ధర్మ బద్ధంగా జీవించాలని సంకల్పిస్తే, అందుకు నిలబడితే, ఆ వ్యక్తిని నిలవరించే శక్తి విశ్వం మొత్తానికి కూడా చాలదు.