6, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

"ధర్మబద్ధంగా వ్యక్తి జీవించడం" "వ్యక్తి ధర్మాన్ని వ్యక్తి ఆచరించడం"


                                  


                                           ధర్మబద్ధంగా ఒక వ్యక్తి జీవించడం అంటే- వ్యక్తి తన వ్యక్తిత్వం ద్వారా జీవిస్తూ, ప్రకృతి+ పురుషుడి వికాసం అభివృద్ధి చెందుతూ జీవించడమే. "ధర్మబద్ధంగా ఎప్పుడు జీవించగలడంటే - పరాయి వ్యక్తుల ప్రమేయం లేనపుడు మాత్రమే ధర్మబద్ధంగా జీవించగలడు"    


                      ఒక వ్యక్తి యొక్క సొంత ఆస్థిలోని ఏదైనా పదార్ధాన్ని తస్కరించి, మరొక వ్యక్తి తన వద్ద ఉంచుకున్నాడంటే మొదటి వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కొంత రెండవ వ్యక్తి తన వద్ద ఉంచుకున్నాడని అర్థం.


          ఉదా: "ధర్మం" అనే వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఆత్మ స్వరూపుడి వ్యక్తిగత ఆస్థి నుండి ఒక కలం గానీ, ఒక వెంట్రుక గానీ, క్రోధం అనే వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఆత్మ స్వరూపుడు దొంగిలించి దాచుకున్నాడనుకుందాం. అప్పుడు క్రోధ స్వరూపుడి దగ్గర ధర్మ పదార్ధం ఉండడమే కాదు; ధర్మం యొక్క శక్తి సామర్ధ్యం కూడా క్రోధుడి ఆధీనంలోకి వచ్చిందని అర్థం. ధర్మం పోగొట్టుకున్నది తన కలం మాత్రమే కాదు. తన శక్తి సామర్ధ్యాలను కూడా. దొంగిలించిన పదార్ధంతో వచ్చే అదనపు శక్తి సామర్ధ్యాలు కూడా. దొంగిలించిన పదార్ధంతో వచ్చే శక్తిసామర్ధ్యాలను విచ్చలవిడిగా దుర్వినియోగం చేయడం అనే దుర్లక్షణం సమాజంలో మొదలయింది.

                      ధర్మం అధర్మంగా పరివర్తనం చెందటంలో, అక్రమ సంబంధం మొదటి చర్య కాగా, ధర్మపు వ్యక్తిత్వం పరాయీకరణ చెందటం అనేది రెండవ చర్య.

                            వ్యక్తి తన యొక్క రెండవరూపాన్ని, సారాన్ని వదలి వేరొక వ్యక్తితో జీవిస్తూ, దానికి ధర్మాన్ని అడ్డు పెట్టుకుంటే అది వ్యక్తి ధర్మంగా, వ్యక్తి స్వేచ్చగా మారింది. వ్యక్తి యొక్క "వ్యక్తిత్వం" మరుగున పడిపోవడం, పరాయీకరణ చెందటం జరిగినపుడు అది పూర్తిగా వ్యక్తి ధర్మంగా పిలవబడుతూ, వాస్తవానికి "అధర్మం" యొక్క రూపంగా వృద్ధి చెందుతూ చలామణిలో ఉంది.

   
               వ్యక్తి ధర్మం, వృత్తి ధర్మం, సంఘ ధర్మం, కుల, మత ధర్మాలు, ఆశ్రమ ధర్మాలు, సన్యాస ధర్మాలు, గృహస్తు ధర్మాలు, పూజారి ధర్మాలు, తల్లి ధర్మం, తండ్రి ధర్మం, పుత్ర ధర్మం, వర్ణ ధర్మం ఇలా చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి.

                          ఇలా ధర్మం వ్యక్తుల స్వేచ్చ(స్వ+ఇచ్చ= నా ఇష్టం) వెనుక చేరడమే, ధర్మం  అధర్మంలోకి వృద్ధి చెందటం. ధర్మ బద్ధంగా నేను నాపనిని, నావ్యక్తిత్వం నిర్ధేశించే  పనిని చేస్తున్నాననే వ్యక్తి, కలుషిత బంధాల ద్వారా ధర్మం తనలోనూ వ్యక్తం కావడం ద్వారా నాధర్మం అనీ, తాను చేయవలసిన పనిని విడిచి ఎంచుకున్న పనిని చేయడాన్ని వృత్తి ధర్మం అనీ వ్యక్తి అనగలుగుతున్నాడు.