5, జూన్ 2015, శుక్రవారం

self knowledge                    ఈ రకమైన పతనావస్థ స్థితి నుండి బయతపడవేసి వ్యక్తి తన విశ్వరూపాస్తిత్వాన్ని తెలుసుకొని, తన ఆధీనంలో తానుంటూ, అనుభవిస్తూ ఆనందింపజేసే ప్రక్రియకు మూలం భూమిపైన నివశించే వ్యక్తిత్వం యొక్క రెండు సగ భాగాలు- ఆడ, మగ దేహాలు. ఈ రెండు దేహాలు విశ్వరూపమైన తమ సొంత సామ్రాజ్య ప్రవేశ ద్వారాన్ని తెరచే రెండు తాళం చెవులు( keys).

                      స్వచ్చమైన, బంధరహితమైన ఆడ, మగ వ్యక్తులు తమకే సొంతమైన, తమ రెండవ సగం యొక్క వ్యక్తిని లైంగిక సంపర్గం ద్వారా కలవడం వలన మాత్రమే తమ సొంత సామ్రాజ్య ప్రవేశ ద్వారాన్ని తెరవగలరు. ఇలా సొంత సామ్రాజ్యం లోనికి ప్రవేశించిన వారికి మాత్రమే సొంత జీవితం గురించిన "సత్యం" తెలుసుకోగలరు(self knowledge).
   
                      ఇలా సొంత జీవితంలోకి ప్రవేశించిన వారికి మాత్రమే దేవుని రాజ్యం, స్వర్గం అనే ఊరించే ఆనందమయ జీవితం, దేవుని యొక్క స్పర్శ అనుభవంలోకి ప్రత్యక్షమవుతాయి. కాలుష్యం , బంధాలు సృష్టించిన భ్రమలు అదృశ్యం అయిపోతాయి