9, జూన్ 2015, మంగళవారం

సంకల్పానంతరంఒక వ్యక్తి" సంకల్పం " మొదట అతడి యూనిట్ ‍లో చలనం తీసుకొని వస్తుంది. వ్యక్తి ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి అంటే తప్పని సరిగా అతడి యూనిట్ కుటుంబం కూడా ధర్మబద్ధంగా జీవించి తీరాలి. సంకల్పించిన తర్వాత జాగ్రత్తగా గమనించండి. మీలో మీకు అర్థమయ్యే అంతరంగిక ఘర్షణను. ధర్మబద్ధంగా నడవండి. త్వరలోనే మీకు" సత్యం" తెలిసి వస్తుంది.

మొదట నీ వ్యక్తిత్వపు రెండో సగాన్ని( personality) గుర్తు పడతావు.  తర్వాత నీ యూనిట్‍ని గుర్తిస్తావు( human code). తద్వారా నీ కుటుంబాన్ని గుర్తు పడతావు(family code).

ధర్మబద్ధంగా జీవించడం కోసం వ్యక్తి సంకల్పం ద్వారా మొదలు పెట్టిన ప్రక్రియ, సత్యం పూర్తిగా తెలిసే వరకూ కొనసాగుతుంది.