2, జూన్ 2015, మంగళవారం

గతం-వర్తమానం- భవిష్యత్తుఅవినీతిపరులైన అధికారులు దేవతలను చూసి భయభయంగా బతకడం అనేది గతకాలం అని తెలుసుకోండి.

                                 వర్తమానం, భవిష్యత్తు-లలో ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి అనుకునే వారు సగర్వంగా జీవించగలిగే కాలం. స్వంత జీవితంతో మీ స్వంతం అయ్యే కాలం.
                                           మన కాలం.