8, జూన్ 2015, సోమవారం

సంకల్పం


సంకల్పం అనేది వ్యక్తి తన పూర్ణత్వానికి ఇచ్చే ఆదేశం. తన సొంత ఆత్మను, ప్రకృతిని దాని స్థితి గతిని నిర్ణయించే నిర్ణయాధికారం వ్యక్తికి మాత్రమే ఉంది. ఇది తెలియని వ్యక్తిని, అతని సుదీర్ఘ గతం, అధర్మంగా సంపాదించిన సంపద, సంబంధాలు వ్యక్తిపై అధిక శక్తిని వినియోగించి ముందుకు నెడుతుంటాయి.ఊపిరి సలపనంత గందరగోళాన్ని వ్యక్తిలో ప్రవేశపెడతాయి. ఫలితంగా వ్యక్తి తొందరగానే అధర్మంతో రాజీ పడుతున్నాడు. ఏదో ఒక రూపంతో ఇది జరుగుతుంది. ఈ రాజీ మార్గంలో చివరి మజిలి సన్యాసం.