3, జూన్ 2015, బుధవారం

PERSONAL CODE - PERSONALITY CODE                                        వ్యక్తి దేహంతో, ఆత్మతో, ప్రకృతి ద్వారా చేసే పనులన్నీ వాటిలోనే రికార్డయి ఉంటాయి. "ఆత్మ" రికార్డు వేరుగా, "ప్రకృతి" రికార్డు వేరుగా ఉంటాయి. PERSONAL CODE  ఆధారంగా PERSONA    LITY CODE అనేది ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకతకు మూలంగా ఉంటుంది. మనుషులంతా ఒకటే అనే భ్రమ నుండి బయటపెట్టి, వ్యక్తికి సమూహం నుండి ప్రత్యేకతను బహిర్గతం చేసేది "వ్యక్తిత్వం". ఈ వ్యక్తిత్వపు గుర్తు , వ్యక్తి గుర్తు ఆధారంగా ఋణ, ధనాత్మక లక్షణాలతో రెండుగా విభజింపబడి ఉంటుంది.
                    
                               "ప్రతీ వ్యక్తీ విశ్వరూపులే", విశ్వవ్యాపితం అయి ఉన్న వ్యక్తి, వ్యక్తిత్వానికి భూమిపైన నివశించే వ్యక్తే మూలం. ఈ మూలంతోనే వ్యక్తి తన విశ్వస్వరూప స్వభావాలను ప్రత్యక్ష ఙ్ఞానంతో (direct perception) తెలుసుకొని తనను తాను సంరక్షించుకుంటూ వృద్ధి చేసుకోవడం, లేదా తనను తానొక అల్పుడిని అని భావించి లేదా నమ్మి, తనను తానే పతనావస్తకు చేరేలా ప్రవర్తిస్తాడు. తనను తాను తెలుసుకోలేక పతనమయ్యే వ్యక్తుల పతనం ఆధారంగా వృద్ధి చెందే దేవుళ్ళూ, మతాలు, సిద్ధాంతాలు - "వ్యక్తి అల్పుడు, స్వల్పుడు" అనో లేదా సొంత అస్తిత్వం గానీ,  వ్యక్తిత్వంగానీ  లేని, మొత్తంలో భాగమనే భ్రమల్ని వ్యక్తులు బలంగా వృద్ధి చేయాలని చూస్తారు.