2, జూన్ 2015, మంగళవారం

HUMAN CODE                             ఈ సృష్టిలో ప్రతీ మనిషి మూడు రకాల వ్యక్తిత్వాలతో, మూడు రకాల స్వభావాలతో ఉంటాడని ముందే చూసాం. ప్రతీ వ్యక్తీ ఒక యూనిట్ అనగా మనిషిలో భాగం. అలాగే ప్రతీ మనిషీ ఒక కుటుంబంలో భాగంగా ఉంటాడు.

                              సృష్టిలో ప్రతీ వ్యక్తికీ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది. వ్యక్తి దేహానికి ప్రకృతి ద్వారా స్వభావం, పురుషుడి ద్వారా వ్యక్తిత్వం( charecter) వస్తుంది. స్వభావం, వ్యక్తిత్వం అనేవి దైవాదీనంగా ఉంటాయి. అయితే స్వభావం, వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఆత్మ, ప్రకృతులకు సొంత గుర్తు ఉంటుంది. ఇది PERSONAL CODE.