31, మే 2015, ఆదివారం

ధర్మబద్ధమైన జీవితంకాలాన్ని, వ్యక్తిని, కుటుంబాన్ని, సమాజాన్ని అనుసరించి సమన్వయం చేయాలంటే ధర్మబద్ధమైన జీవితం అనివార్యమైన షరతు.

పరస్పర సంబంధాలతో ముడిపడిఉన్న ఈ సృష్టిలో సమస్త విశ్వాలలో ఏ వ్యక్తి అయినా ధర్మ బద్ధంగా జీవించాలంటే దానికి ముందు సత్యం- ధర్మం- కాలం అనే వ్యక్తిత్వాలు ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించి తీరాలి.

ఈ మూడు అస్థిత్వాలకు ఆధారమైన ప్రకృతి, పురుష స్వభావాలు ధర్మబద్ధమైన జీవితం జీవించడానికి పనికి రాని విధంగా చెడిపోయిఉంటే  వారి గురించి ఆంందోళన చెందనవసరం లేదు. ఎందుకంటే వ్యక్తులు, వ్యక్తిత్వాలు వేరువేరు అంశాలు. వ్యక్తిత్వం అధికారం అయితే వ్యక్తి అధికారి. అధికారి అవినీతి పరుడైతే అతడిని తొలగించి వేరే అధికారిని నియమించడం ఎంత సహజమో ఇది కూడా అలాగే జరుగుతుంది.