23, మార్చి 2015, సోమవారం

మానవ శాస్త్రము

మానవ శాస్త్రము మనిషికీ, వ్యక్తికీ ఉన్న తేడాను తెలియజేస్తూ MADE FOR EACH OTHER అనే భావన ద్వారా , మానవుని సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కరాన్ని తెలియజేస్తుంది.